A. Algemene gegevens Diaconie


Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Beusichem-Zoelmond
Telefoonnummer (facultatief): 0345 502767
RSIN/Fiscaal nummer: 824138879
Website adres: www.kerkbeusichemzoelmond.nl
E-mail: administratie@kerkbeusichemzoelmond.nl
Adres: Molenweg 24
Postcode: 4112 NR
Plaats: Beusichem
Postadres: Molenweg 24
Postcode: 4112 NR
Plaats: Beusichem

De Protestantse gemeente te Beusichem-Zoelmond is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacrament .

Onze Protestantse Gemeente Beusichem-Zoelmond wil een gastvrije en missionaire gemeente zijn waar een ieder die tot de P.K.N. behoort, van harte welkom is.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Beusichem-Zoelmond.