PG Beusichem-Zoelmond – Live

 

Eredienst zondag 22 mei 2022 – Zoelmond

We zijn om 09.55 uur live. Om 10.00 uur begint de eredienst. Klik op de afspeelknop in het videovenster of indien nodig op Bekijken op YouTube. Lees ook de toelichting en de collecte onder het videovenster. Goede dienst gewenst!


Liturgie en collecten

Voorganger: ds. L.J. van Lingen
Organist: H. Godtschalk

• Welkom & Mededelingen

• Intochtslied: Psalm 84: 1, 2
  Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer

• Stilte, bemoediging en groet
• Kyriegebed

• Glorialied NLB 825: 8, 9, 10
  De wereld is van Hem vervuld

• Gebed

• Kinderlied: Zoveel

• Kindermoment

• Lezing 1: Jeremia 7: 2-14

• Lied: Psalm 68: 2
  God richt zich op, de vijand vlucht

• Lezing 2: Marcus 11: 12-25
• Lied: NLB 187 Runderen,
    schapen en duiven te koop

• Verkondiging

• Lied: NLB 906: 1, 3, 8 God is in ons midden

• Gebeden en gaven
• Collecten

• Lied: NLB 971 Zing een nieuw lied
    voor God de Here

• Zegen


Collecten

1e collecte: Kerk;
NL04 RABO 0373 7050 93 t.n.v.
Kerkrentmeesterlijk Beheer PG Beusichem-Zoelmond

2e collecte: Diaconie;
NL49 RABO 0312 5541 25 t.n.v. Diaconie PG Beusichem-Zoelmond

Extra collecte: Voedselbank

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland leven onder de armoedegrens. De voedselbank helpt wekelijks 40.000 gezinnen met voedselhulp o.a. door het delen van voedseloverschotten.
De voedselbank Tiel helpt inmiddels bijna 13 jaar huishoudens en alleenstaanden die onder de armoedegrens leven, in de regio aan een voedselpakket. Het streven is om elke week producten uit te delen die voldoen aan de Schijf van Vijf.

Het voedselpakket is bedoeld als tijdelijke noodhulp. Van de klanten wordt verwacht, dat zij op enig termijn zullen meewerken aan het vinden van een oplossing voor hun financiële problemen.
Een tijdelijke noodhulp, maar voor deze mensen zeer noodzakelijk.

Helpt u mee verborgen armoede in uw eigen omgeving te verzachten?
U kunt uw giften geven tijdens de extra collecte van deze week of maak uw collecte over op NL49 RABO 0312 5541 25 t.n.v. Diaconie PG Beusichem-Zoelmond o.v.v. Voedselbank Tiel