Vacatures ambtsdragers

De kerkenraad is op dit moment nog goed bezet. We hebben een predikant, drie ouderlingen (waarvan twee met een specifieke taak), een jeugdouderling, drie diakenen, twee ouderling-kerkrentmeesters en twee kerkrentmeesters. Aan het einde van dit jaar zal deze samenstelling veranderen.

Nanda de Waard, ouderling met een specifieke taak, gaat verhuizen en zal daarom haar taak in onze gemeente neerleggen. Van diaken Wim de Ronde is aan het einde van dit jaar zijn ambtstermijn verstreken. Ook van ouderling-kerkrentmeester Henk de Ronde is aan het einde van dit jaar zijn ambtsperiode verstreken. Beide heren hebben er drie ambtsperiodes(twaalf jaren) opzitten en zijn om die reden niet herkiesbaar.

We moeten dus opnieuw op zoek naar nieuwe ambtsdragers!
Beveelt ú iemand aan voor één van deze functies?

Volgens de kerkorde wordt er voor deze vacatures aan u als gemeente gevraagd om kandidaten voor te dragen. Hiermee roepen we u als gemeente op om actief aan de slag te gaan met het zoeken van een diaken, een ouderling-kerkrentmeester en een ouderling.

De verkiezing van ouderlingen en diakenen geschiedt uit de stemgerechtigde leden van de gemeente. U wordt, als gemeente van harte uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij de scriba van de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van personen die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen. Aanbevelingen bevatten de naam van degene die wordt voorgedragen en voor welk ambt de aanbeveling van toepassing is.
De aanbeveling wordt vergezeld door een lijst met tien of meer stemgerechtigde gemeenteleden. Dat is de formele eis. Laat u niet ontmoedigen als het niet lukt om aan deze eis te voldoen. Ook als het niet lukt om tien namen op een lijst te krijgen, is het welkom als er aanbevelingen worden gedaan met desnoods minder namen op een lijst.

Het is van belang om deze vacatures in de kerkenraad op te vullen. Een volledig bestuur heeft meer daadkracht en kan beter inspelen op de behoeften van onze gemeente. Wij hopen dan ook dat de gemeente opnieuw in beweging komt en dat daardoor deze vacatures wordt vervuld.
Aan gemeenteleden die worden gevraagd, willen we graag meegeven dat het ook een mooi stuk opbouwwerk is. Je kunt er erg veel van leren. Je krijgt er zelf veel voor terug. Het is mooi om te ervaren dat je kunt groeien in een enthousiast team. Het is ook een geweldige ervaring, als je ontdekt dat je in vele momenten gedragen wordt door Gods geest. Dat willen we u allen graag meegeven.

De sluitingstijd voor het indienen van de aanbevelingen is vastgesteld op maandag 18 november 2019. Wij hopen en vertrouwen op uw betrokkenheid, een levende gemeente en bovenal op Gods onmisbare zegen.

De Kerkenraad.